high efficiency scrap car crushing for electronic scrap